Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

elfpomagier
8206 fe7e 500
Reposted fromfungi fungi viakjuik kjuik
elfpomagier
Reposted fromFlau Flau viakjuik kjuik

February 20 2014

elfpomagier
6421 d95a
Reposted frombiru biru
elfpomagier
6471 cdf8
Reposted frompicakus picakus
elfpomagier
6595 8966 500
Reposted frombiru biru

May 13 2012

elfpomagier
3177 da8c
Reposted fromkjuik kjuik
elfpomagier
5846 4687
Reposted fromkjuik kjuik
elfpomagier
0673 8217
Reposted fromlafraguaaconitina lafraguaaconitina viakjuik kjuik
elfpomagier
3775 b5ff
Reposted fromkjuik kjuik
elfpomagier
0312 ab5d
Reposted fromsebu sebu viakjuik kjuik
elfpomagier
Reposted fromkasessita kasessita viakjuik kjuik
elfpomagier
8637 29a5
Reposted fromthraevin thraevin viakjuik kjuik
elfpomagier

Jeżeli główny bohater sprał wrogie dupy, ożenił się z blondynką i dostał kupę kasy, to jest film amerykański.

 Jeżeli główny bohater sprał wrogie dupy, napisał list do domu i rzucił się z granatem pod czołg, to jest film radziecki.

 Jeżeli główny bohater sprał wrogie dupy i został rozstrzelany przez NKWD to jest to film polski.

 Jeżeli główny bohater sprał wrogie dupy i popełnił samobójstwo ze swoją kobietą na tle pięknego pejzażu - to jest to film chiński. Ewentualnie koreański.

 Jeżeli Toshiro Mifune sprał wrogie dupy, to jest to stary japoński film.

 Jeżeli uczennica sprała wrogie dupy, to jest to nowy japoński film.

Jeżeli główny bohater przechytrzył wszystkich i śpi w samochodzie, to jest to "17 mgnień wiosny".

 Jeżeli głównego bohatera zerżnęli w dupę, to jest to film francuski.

 Jeżeli główny bohater rżnie wszystkich w dupę, to jest to film niemiecki.

 Jeżeli główny bohater rżnie sam siebie w dupę, to jest to niemieckie kino awangardowe.

 Jeżeli rosyjski car rżnie kogoś w dupę na grobie jakiegoś atamana, to jest to kino ukraińskie.

Reposted fromscorpix scorpix viakjuik kjuik
elfpomagier
4937 d952
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viakjuik kjuik
elfpomagier
4133 da1e 500
Reposted fromwsukience wsukience viarozsypanekulki rozsypanekulki
elfpomagier
0718 6185 500
Reposted fromkjuik kjuik
elfpomagier
Done!
Reposted fromhells hells viarozsypanekulki rozsypanekulki
elfpomagier
Chrzan :)
Reposted fromorson orson viakjuik kjuik
elfpomagier
Reposted frommichaldu michaldu viakjuik kjuik

April 16 2012

elfpomagier
8404 4ec5
Reposted fromkasessita kasessita viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl